Taishō sannen sangatsu hatsuka kaijō Tōkyō Taishō Hakurankai nai Daiichi Kaijōnai Ryōunbashi fukin no kōkei.

IIIF Drag-n-drop purl.stanford.edu/sh584ff0887