Nihon sankei no hitotsu Itsukushima jitchi shinkei no zu.

IIIF Drag-n-drop purl.stanford.edu/rk000wf9407