Changing Views and Shifting Perspectives 68 items

1. Kudan Yasukuni Jinja : Tōkyō meisho

2. Ueno Kōen Saigō-ō dōzō oyobi Kiyomizudō no shinkei : Tōkyō meisho

3. Kinjō Nagoya meishozu

4. Shinchiku no Asakusa Kōen Nakamise no bikan : Tōkyō meisho

5. Asakusa Kōen Kanzeon no shinkei : Tōkyō meisho

6. Heiwa Kinen Tōkyō Hakurankai zenzu

7. Tōkyō Hakurankai Jimukyoku kyoka Heiwa Kinen Tōkyō Hakurankai annaizu : tsuketari, Tōkyō densha annai = The Tokyo Peace Exhibition : Ueno Park, Tokyo March 10 July 31, 1922

8. Meiji Jingū Nanshinmon

9. Shinshū Zenkōji miyage

10. Kudan Yasukuni Jinja taisai no kōkei

11. Kudan Yasukuni Jinja ontaisai no kei

12. Tōkyō meisho Asakusa Kōen chihan yori yūranjo no keikyō

13. Tōkyō meisho no uchi Kōjō seimon no shinkei

14. Tōkyō meisho no uchi Ueno Kōen Saigō dōzō fukin no kei

15. Taishō sannen sangatsu hatsuka kaijō Tōkyō Taishō Hakurankai nai Daiichi Kaijōnai Ryōunbashi fukin no kōkei

16. Tōkyō meisho no uchi Ueno Kōen kōkei

17. Tōkyō Taishō Hakurankai Daini Kaijō Shinobazu no Ike han no kōkei

18. Tōkyō Taishō Hakurankai zenkei kinen annaizu

19. Asakusa Kōen daifunsui no kōkei

20. Shinshū Zenkōji gohondō ezu

21. Shinshū Zenkōji gohondō gowasan ezu

22. Aoyama kanpeishiki no zu : Tōkyō meisho

23. Tōkyō meisho Nijūbashi Kōkyo onshutsumon no zu

24. Tōkyō Kangyō Hakurankai zenzu

25. Tōkyō meisho no uchi Ueno Kōen Kangyō Hakurankai no zu

26. Dai gokai Naikoku Kangyō Hakurankai meisaizu = : Fifth National Industrial Exposition

27. Shimotsuke Nikkō Tōshōgū : Tokuriki Tomikichirō hanga

28. Ehime-ken ni okeru kōtsū annai

29. Mito Tokiwa Kōen zenkei

30. Shin'an hyakuyaku hoken sugoroku : Ōmi Jinjirō-shi an

31. Asakusa Kanzeon no kei

32. Edo meishō zue : Tsukiji monzeki

33. Tōkyō meisho zue : Asakusa kanzeon no kei

34. Tōkyō meisho zue : Ryōgokubashi ōhanabi no kei

35. Tōkyō meisho Kōkyo Nijūbashi

36. Konryūzan Asakusa kanzeon

37. Tōkyō meisho zue : Ueno Kisha chaku no zu

38. Konoe hohei Daiichi Ryodan gunki sairyakuzu

39. Eiri meisai Sendai shigai zenzu

40. Nikkō Yōmeimon shinzu

41. Tōkyō kaika meishō Kōkyo Nijūbashi shinkei

42. Ueno Kōen Hakurankai kankō no zu

43. Hōshuku taiten Nihonbashi no zu

44. Kyōbashi no zu : Tōkyō meisho dai gojūhachigō

45. Shin Kōkyo Nijūbashi shinkei

46. Sumidagawa yūsen no zu

47. Tōkyō meisho no uchi Ryōgoku ōhanabi

48. Tōkyō meisho no uchi Asakusabashi shinkei